Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní umělecké školy

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha-východ
popis pozice:

Rada obce Velké Popovice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Josefa Lady,
Velké Popovice, příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):
• odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
• příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost českého jazyka.

Požadavky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
• přihláška
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání)
• přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
• životopis
• nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Josefa Lady, Velké Popovice“ a „NEOTVÍRAT“ zasílejte doporučeně do 27. května 2022 na adresu:
Obecní úřad Velké Popovice, 251 69 Velké Popovice, Ringhofferova 1.

28. března 2022