Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Podbělohorská

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace ZŠ Podbělohorská
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb.:
- odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost,
- znalost českého jazyka.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších pracovně právních předpisů,
- řídící a organizační schopnosti,
- základní ekonomické znalosti.
Obsahové náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč doloží:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání
- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepci rozvoje školy na období 6 let pro plně organizovanou školu s 1. a 2. stupněm (max. rozsah 5 normostran) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
- originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky) (ne starší 2 měsíců),
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2022. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. června 2022 (včetně) v podatelně ÚMČ Praha 5. Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Podbělohorská - NEOTVÍRAT“. https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/#9712

20. května 2022